teisipäev, 26. aprill 2016

Õppematerjalide koostamise protsess ja kvaliteet

Seekordses kodutöös vaatlesin hääde koolikaaslaste poolt loodud õppematerjali 2. kooliaste loomaaias.

Suurim üllataja oli koolielu.ee hindamismudel mille hindamise kriteeriumid ( esinevad mõningad puudujäägid, esineb palju puudusi, ei vasta üldse teema terviklikule käsitlusele) ei jätnud just palju võimalusi positiivseks lähenemiseks hindamisele.

Kuna mudelis puudus nö tagasiside võimalus siis püüan mõned kommentaarid lisada siia

Sisu


  • Teema terviklik käsitlus (E-õppematerjal omab sihtgrupi jaoks selget väärtust, on loogiliselt üles ehitatud ja liigendatud. Teemakäsitlus on terviklik, oluline on esile tõstetud ning meediaelemente (pildid, helid, videod) on lisatud sisu ja metoodikaga haakuvalt ning vajalikul määral.) - Arusaamatuks jääb mis osa peaks antud õppematerjal toetama lapse arengut või avardama tema maailmapilti
  • Õpijuhend (E-õppematerjal või selle Koolielu kirje sisaldab õpijuhendit, kus on välja toodud teema, seos õppekavaga, sihtgrupp, materjali tüüp ning metoodilised soovitused selle kasutamiseks, võimalusel materjali katsetamise tagasiside ja/või näited.)  - Puudub. Lühidalt on küll viidatud mida peab tegema , kuid sisuliselt see jätab vastamata heale õpijuhenid olulisele osadele vt näiteks siit 
  • Faktiline õigsus ( E-õppematerjal ei sisalda faktivigu, vaieldavate faktide puhul viidatakse algallikale.)  - Faktivead puuduvad.
  • Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine (E-õppematerjal on õpilase jaoks motiveeriv ning sisult eakohane. E-õppematerjal toetab õppija õpioskuste arendamist.) - Hetkel puudub mul võimalus seda testida sestap jäin keskmine hinne

Tehniline teostus


  • Struktuur ja liigendatus ( E-õppematerjal on selge, ühtlane ja ülevaatlik. Struktuur on kooskõlas õppematerjali vormi ja temaatikaga. Liigendatus on loogiline, toetab õppeprotsessis nii õppijat kui õpetajat.) - Struktuur on arusaamatu või siis sisuliselt see puudub. 
  • Materjali maht, vorming ja ühilduvus( E-õppematerjal on optimaalse mahuga ning kasutatav erinevate veebilehitsejate ja platvormidega. Kasutatud on enamlevinud vorminguid, või on lisatud info, kuidas antud formaati avada. Materjali avamine ei ole aeganõudev. Kui kasutamine eeldab spetsiaalset tarkvara, siis on lisatud juhend selle leidmiseks ja kasutamiseks.)  -  Materjal koostatud eritarkvaras mis ei vaja arvutisse installeerimist, küll aga tootja juures kasutajakonto loomist. Sisselogimiseks pakutakse mh ka FB ja Google kontot mis eeldab aga vähemalt kasutajalt vähemalt 13 talve nägemist. Samuti tasuks mõtiskleda keskkonna enda privaatsus poliitika sätete üle 
  • Keeleline korrektsus (Õppematerjal on keeleliselt korrektne.) -  Õppematerjal on keeleliselt korrektne
  • Kujundus ( E-õppematerjali kujundamisel on kasutatud ühtset stiili. Värvivalik toetab sisu. Tausta ja tekstivärv on kooskõlas, tekst on taustast hästi eristuv. Oluline on esile tõstetud. Meediaelemente on lisatud sobivas koguses. Lingid eristuvad selgelt ja ühtemoodi muust tekstist.) - Meedialemente on kasutatud väga vähe . Olemas ainult üks visutatud sisu ja mõned interaktiivsed küsimused. 
  • Tehniline korrektsus ( Ei esine tehnilisi vigu, kõik materjalid avanevad ja ei esine mittetöötavaid linke. Materjali igast osast on võimalik avalehele tagasi pöörduda.) - tekstis on ilmselt tahetud viidata videole , mis aga tööle ei hakanud
  • Autorlus ( (4 punkti) E-õppematerjali looja, loomise aasta või viimase muudatuse aeg ning viide autoriõigustele on esitatud selgelt. Kui materjali looja kasutab oma töös teiste loodud materjale, siis on ta kas eelnevalt autorilt luba küsinud, kasutab Creative Commonsi litsentsidega või vabas kasutuses (public domain) olevaid materjale ning viitab korrektselt.) Puudvad igasugused viited autoritele samamoodi puudub viide materjalides kasutatud Tallinna Loomaaia enda poolt koostatud kaarti
Link aruandele

Viide ülesandele

1. Viimane teema: õppematerjalide koostamise protsess ja kvaliteet

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Tänan, Sinuu arvamus läheb mulle korda